Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky překladatelských služeb společnosti Au Cat s.r.o. vydané podle ust. § 1751 občanského zákoníku

I.
Úvodní ustanovení

1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
2.
Pro účely těchto VOP se společnost Au Cat s.r.o., se sídlem Praha 4 – Braník, Dobrušská 880/6, PSČ 147 00, IČO 24270989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 199511, označuje jako „zhotovitel“
a
subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu na překlad (dále „smlouva“) se označuje jako „objednatel“, oba pak též jako „účastníci“.
3.
Předmětem těchto VOP jsou podmínky, za nichž zhotovitel na základě smlouvy bude poskytovat objednateli smluvní plnění (dále „služby“) v rámci svého předmětu podnikání – primárně vyhotovování písemných překladů.
4.
Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel je povinen za každou splněnou službu zaplatit sjednanou cenu a bude-li služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak cenu obvyklou.

5.
Zhotovitel poskytuje služby objednateli sám, prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních externích spolupracovníků.

Překlady bez nutnosti registrace. Kalkulace již do 60 minut.
Nezávazně poptat